Engineering Services Division, Ministry Of Health Malaysia

ISO 9001:2015 QMS



REFERENCE DOCUMENT
No. Form
1. PANDUAN PELAKSANAAN MS ISO 9001:2008 DALAM SEKTOR AWAM
2. PANDUAN PENGURUSAN PEJABAT
3. PENGURUSAN KENDERAAN KERAJAAN
4. GARIS PANDUAN BAGI MELAKSANAKAN MS ISO 9000:2000 DALAM PERKHIDMATAN AWAM
5. PERATURAN PEROLEHAN BERKAITAN PELAKSANAAN MS ISO 9000
6. PENGGUNAAN BAHAN/BARANGAN/PERKHIDMATAN TEMPATAN DALAM PEROLEHAN KERAJAAN

SEKSYEN IMPLEMENTASI PROJEK (SIP)
No. Form
1. PANDUAN PENGURUSAN BP6

SEKSYEN KESELAMATAN SINARAN (SKS)
No. Form
1. SENARAI DOKUMEN ASAS BAGI PERMOHONAN LESEN
2. AKTA PERLESENAN TENAGA ATOM 1984
3. GUIDELINE TO OBTAIN CLASS C LICENSE UNDER THE ACT 304
4. MANUAL BAGI PENYEMAKAN & PENILAIAN PERMOHONAN LESEN DI BAWAH AKTA 304
5. MANUAL PEMONITORAN DAN PEMERIKSAAN DI BAWAH AKTA 304
6. MANUAL PERLAKSANAAN SERBUAN DAN PENGGELEDAHAN DI BAWAH AKTA 304_1
7. MANUAL PEMONITORAN DAN PEMERIKSAAN DI BAWAH AKTA 304_2
8. PEKELILING KEPERLUAN TAMBAHAN GP
9. PEKELILING KEPERLUAN TAMBAHAN PERLESENAN RAD
10. PENGURUSAN PENERIMAAN DAN PENDAFTARAN DOKUMEN/FEE
11. CODE OF PRACTICE FOR RADIATION PROTECTION (MEDICAL X-RAY DIAGNOSIS)
12. PERATURAN-PERATURAN PERLINDUNGAN SINARAN (PERLESENAN) 1986
13. PERATURAN-PERATURAN PERLESENAN TENAGA ATOM (PENGURUSAN SISA RADIOAKTIF) 2011
14. PERATURAN-PERATURAN PERLESENAN TENAGA ATOM (PERLINDUNGAN SINARAN KESELAMATAN ASAS) 2010 (ENGLISH)
15. PERATURAN-PERATURAN PERLESENAN TENAGA ATOM (PERLINDUNGAN SINARAN KESELAMATAN ASAS) 2010 (BAHASA MELAYU)
16. PERATURAN-PERATURAN PERLINDUNGAN SINARAN (STANDARD KESELAMATAN ASAS) 1988