Seksyen NEHAP

 

 

PROGRAM NEHAP

 

 

UNIT SEKRETARIAT NEHAP

Pengenalan

 • Mesyuarat Jemaah Menteri pada 5 Disember 2012 telah bersetuju supaya Kementerian Kesihatan Malaysia  mewujudkan dan mengkoordinasikan Pelan Tindakan Kesihatan Alam Sekitar Kebangsaan (National Environmental Health Action PlanNEHAP)  dalam menangani isu-isu dan keperluan negara yang berkaitan dengan kesihatan alam sekitar susulan komitmen negara di peringkat antarabangsa.
 • Pada Januari 2013, Seksyen Kawalan Alam Sekitar, Bahagian Perkhidmatan Kejuruteraan telah diberi tanggungjawab sebagai Sekretariat NEHAP Malaysia bagi melaksana, menyelaras dan memantau pelaksanaan dan pembangunan NEHAP Malaysia.
 • Mulai Jun 2014 Unit Sekretariat NEHAP, Seksyen Kawalan Alam Sekitar telah diwujudkan secara rasmi bagi melaksanakan program tersebut.

Fungsi Unit Sekretariat NEHAP

 • Merancang dan menyelaras aktiviti-aktiviti NEHAP.
 • Urus setia mesyuarat Jawatankuasa NEHAP seperti Jawatankuasa Pemandu dan Jawatankuasa Teknikal.
 • Pemantauan jadual mesyuarat KKT bagi bidang utama di bawah bidang kesihatan alam sekitar.
 • Penyediaan laporan teknikal KKT untuk dibincangkan dalam Jawatankuasa Teknikal NEHAP.
 • Penyediaan laporan teknikal Jawatankuasa Teknikal bagi perbincangan Jawatankuasa Pemandu NEHAP.
 • Menyelaras keperluan penyelidikan kesihatan alam sekitar:
 • Menyediakan kajian perlu kesihatan alam sekitar mengikut keutamaan.
 • Menyelaras keperluan kewangan dan mengenal pasti sumber pembiayaan untuk menjalankan penyelidikan.
 • Menyediakan pangkalan data kajian kesihatan alam sekitar yang telah dilaksanakan di peringkat kebangsaan.
 • Menyediakan laporan prestasi secara berkala.
 • Titik fokus (focal point) untuk mesyuarat atau forum kebangsaan dan antarabangsa yang berkaitan dengan kesihatan alam sekitar​.
 • Membangun, mengurus, memantau pangkalan data kesihatan alam sekitar kebangsaan.
 • Membangunkan sistem pangkalan data kesihatan alam sekitar, memantau dan mengemaskini maklumat.
 • Analisis dan pelaporan maklumat mengenai status kesihatan alam sekitar secara berkala. 

Aktiviti Unit Sekretariat NEHAP

 • Pelaksanaan program NEHAP ini melibatkan agensi-agensi Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri Sarawak dan Sabah, institusi penyelidikan, NGO dan sektor swasta.
 • Sembilan bidang tumpuan kesihatan alam sekitar yang perlu diberi keutamaan ialah:
 1. Kualiti Udara;
 2. Bekalan Air, Kebersihan dan Sanitasi;
 3. Sisa Pepejal dan Sisa Berbahaya;
 4. Bahan Kimia Toksik dan Berbahaya;
 5. Perubahan Iklim, Penipisan Lapisan Ozon dan Perubahan Ekosistem;
 6. Pelan Kesediaan Luar Jangka dan Kecemasan Alam Sekitar; dan
 7. Penilaian Kesan Kesihatan.
 8. ICT
 9. Perparitan Bandar
 •  Jawatankuasa Pemandu NEHAP Malaysia telah ditubuhkan dan telah mengadakan mesyuarat kali pertama pada 1 Ogos 2013. Peranan Jawatankuasa Pemandu ini antara lain adalah memastikan bahawa perancangan dan pelaksanaan NEHAP adalah selaras dengan rangka kerja dan polisi serta halatuju semasa Kerajaan.
 • Jawatankuasa (JK) Teknikal NEHAP Malaysia telah ditubuhkan dan telah mengadakan mesyuarat kali pertama pada 1 Ogos 2013.
 • Fungsi utama Jawatankuasa Teknikal adalah memberi khidmat nasihat teknikal kepada Jawatankuasa Pemandu bagi memastikan bahawa perancangan dan pelaksanaan NEHAP adalah selaras dengan rangka kerja dan polisi serta halatuju semasa Kerajaan. JK Teknikal juga menyelaras semua isu-isu, cadangan penyelesaian dan pelan tindakan yang berkaitan dengan kesihatan alam sekitar sebelum dibentangkan kepada JK Pemandu NEHAP Malaysia.
 • Sehingga Oktober 2015,sebanyak 9 Kumpulan Kerja Tematik (KKT) telah diwujudkan di Semenanjung Malaysia mengikut bidang keutamaan yang telah dipersetujui di dalam mesyuarat JK Pemandu.

Dokumen NEHAP 

 • Sekretariat NEHAP, (2015). Guidance Document: National Environmental Health Action Plan (NEHAP) Malaysia. Malaysia: Engineering Services Division.

Buku ini mempunyai 3 bahagian iaitu rangka kerja kesihatan alam sekitar, pelan strategik untuk kesihatan alam sekitar dan format am untuk pelan tindakan bagi kesihatan alam sekitar.

 • Sekretariat NEHAP, (2013). National Environmental Health Action Plan (NEHAP) Malaysia: 1st Seminar 2007. Malaysia: Engineering Services Division.

Buku ini menyalurkan maklumat-maklumat berkaitan dengan kertas-kertas pembentangan dalam seminar NEHAP Malaysia yang pertama diadakan.                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Pelaksanaan NEHAP di Sabah & Sarawak

 • NEHAP Sabah Chapter dan Sarawak Chapter telah mula dilaksanakan sejak tahun 2010 tetapi NEHAP Sabah Chapter yang masih aktif sehingga kini.
 • NEHAP Sabah Chapter dipengerusikan oleh Timbalan Setiausaha Kejaraan Negeri (Pembangunan) dan dianggotai oleh Jabatan Persekutuan dan Jabatan Negeri yang mempunyai kaitan dengan kesihatan alam sekitar.
 • Sehingga Oktober 2015, sebanyak 6 Kumpulan Kerja Tematik (KKT) telah diwujudkan di Sabah mengikut bidang keutamaan yang telah dipersetujui di dalam mesyuarat JK Pemandu seperti berikut:-
 1. KKT 1: Kualiti Udara, Perubahan Iklim, Penipisan Lapisan Ozon dan Perubahan Ekosistem;
 2. KKT 2:   Bekalan Air, Kebersihan,Sanitasi dan Sisa Pepejal;
 3. KKT 3: Sisa Berbahaya, Bahan Kimia Toksik dan Berbahaya;
 4. KKT 4: Pelan Kesediaan Luar Jangka dan Kecemasan Alam Sekitar;
 5. KKT 5: Penilaian Kesan Kesihatan; dan
 6. KKT 6: ICT.